Disclaimer

telephone(040) 218 30 80

location Croy 9B, 5653 LC EINDHOVEN

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Numlock spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Numlock als portal fungeert volledig en juist is. Aan de samenstelling van de informatie wordt de uiterste zorg besteed. Numlock is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Numlock , haar organen, auteurs en overige derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Numlock geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Numlock liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Numlock . Numlock is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Numlock geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Numlock aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Numlock vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Numlock en Numlock geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is Numlock niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Numlock die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Numlock in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.